VISIE MISSIE
Flik Flak is een Vosselaarse turnvereniging die zich vooral toespitst op kinderen tot volwassenen. Vanaf 2,5 jaar kan je bij ons terecht voor kleutergymnastiek. Wanneer meisjes en jongens de leeftijd van 6 jaar bereiken, kunnen zij verder groeien in één van volgende groepen: recreatieve gymnastiek of wedstrijdgymnastiek. Dit alles wordt aangeboden tegen democratische prijzen. Maar het belangrijkste doel blijft om samen met leeftijdsgenootjes een fijne tijde te beleven. Tijdens, maar ook buiten de lessen.
Bij Flik Flak wordt gezocht naar een optimale verhouding tussen recreatie- en prestatiegericht trainen. - kleuterturnen (vanaf 2.5 jaar) - recreatief toestelturnen vanaf 6 jaar - recreatief wedstrijd toestelturnen vanaf 6 jaar - recreatief trampoline springen vanaf 6 jaar - artistieke gymnastiek dames C-niveau - trampoline springen B, C- niveau Alle gymnasten moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom sporen wij onze lesgevers aan om jaarlijks enkele opleidingen te volgen. Flik Flak Vosselaar biedt je nog méér dan gymnastiek. We zorgen voor een bruisend clubleven via activiteiten als jaarlijkse turnshow, bezoek van Sint, kerstboomverbranding, wafelverkoop, carnaval, seizoensafsluiter met BBQ,… Om onze visie te kunnen realiseren, werken wij nauw samen met: - gymnastiek federatie van Vlaanderen - sportraad Vosselaar - gemeentelijke basisscholen Vosselaar
Panathlon verklaring over de ethiek in de jeugdsport
Kinderen hebben ook rechten, ook in de sport. Als sportclub willen we hier aan meewerken. Daarom heeft VTV FLIK FLAK vzw ook het panathlon charter mee ondertekent. Wat dit charter inhoud kan je hieronder lezen. PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat: 1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven. • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport. 2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. GENT, 24 September 2004
Reglement Missie Home Clubinfo Wedstrijduitslagen Inschrijven Groepen Waarom Flik Flak? Foto’s &  FUN! Wie turnt wanneer